قوانین و فرم ها

ردیف
شرح
فایل
1 فرم درخواست مجوز سرمایه گذاری(فارسی)

       

2 فرم درخواست مجوز سرمایه گذاری(انگلیسی)

      

3 فیلم توانمندی های استان لرستان

      

4

فرم دو صفحه ای

5

summary sheet

6 دیدنی های استان لرستان

    

7

حقوق سرمایه گذاری خارجی درمعاهد

 

8 قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری(فارسی)

    

9 قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری (انگلیسی)

    

10 قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری (فرانسوی)

    

11 قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری (آلمانی)

    

12 قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری (ایتالیایی)

    

13 قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری (کره ای)

   

14 قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری (اسپانیایی)

    

15 قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری (ترکی)

    

16

قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری (روسی)

 

17

قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری (عربی)